Hypsoblennius hentz

Modern
Feather blenny
http://www.fishbase.org/summary/Hypsoblennius-hentz.html
205