Gobiosoma bosc

Modern
Naked Goby
http://www.fishbase.org/summary/3870
130